ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 25000 ಬುಕಿಂಗ್. ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಈ ಕಾರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಕಾರು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ರೂಢಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ…