ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ನೋಡಿ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು…

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ಇವಳೇ ನೋಡಿ

ಅವಳು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅವಳು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು,ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅವಳು ಅನುಕರಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ…

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ,ನಾವು ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ…